Plotly Gantt Chart - Gantt Charts Python V3 Plotly